1.1 Εισαγωγή και επισκόπηση του θέματος

πανεπιστήμιο

Εισαγωγή και επισκόπηση του θέματος Ηλεκτρονική Διάλεξη 1,75 ώρες
Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση 0,75 ώρες
Ηλεκτρονική άσκηση 1 ώρες
Ατομική Εργασία 1 ώρες
Συμβουλευτική 0, 5 ώρες

δευτεροβάθμιο σχολείο

Εισαγωγή και επισκόπηση του θέματος Ηλεκτρονική Διάλεξη 3 ώρες
Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση 3 ώρες
Ηλεκτρονική άσκηση 1,5 ώρες
Ατομική Εργασία 1 ώρες
Συμβουλευτική 0, 5 ώρες