1.4 Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων μέσω επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας: απόβλητα τροφίμων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση