2.1 Δεοντολογία και αρχές για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας