2.5 Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κυκλική Οικονομία: παραδείγματα καλών πρακτικών

University Level Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κυκλική Οικονομία: παραδείγματα καλών πρακτικών Ηλεκτρονική Διάλεξη 1 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 3 ώρες
Συμβουλευτική 1 ώρες

Secondary School Level Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κυκλική Οικονομία: παραδείγματα καλών πρακτικών Ηλεκτρονική Διάλεξη 3 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 4 ώρες
Συμβουλευτική 1 ώρες