3.1 Εκκίνηση συνεταιρισμών σε πραγματικό περιβάλλον – Μεθοδολογίες για την ανάπτυξη ιδεών σε καινοτόμα σχέδια