3.2 Εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων Ίδρυση επιχείρησης: απαιτούμενα έγγραφα, νομικά θέματα, προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου

πανεπιστήμιο 3.2.1 Οδηγός για το πώς να δημιουργήσετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση 1,5 ώρες
3.2.2 Οδηγός για το πώς να προετοιμάσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 1,5 ώρες
3.2.3 Πώς να ξεκινήσετε μια κοινωνική επιχειρηματικότητα (ένας οδηγός βήμα προς βήμα) Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση/ Ηλεκτρονική άσκηση 1,5 ώρες
Watch and Learn Ηλεκτρονική άσκηση 0,5 ώρες

δευτεροβάθμιο σχολείο 3.2.1 Οδηγός για το πώς να δημιουργήσετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση 2 ώρες
3.2.2 Οδηγός για το πώς να προετοιμάσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 2 ώρες
3.2.3 Πώς να ξεκινήσετε μια κοινωνική επιχειρηματικότητα (ένας οδηγός βήμα προς βήμα) Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση/ Ηλεκτρονική άσκηση 3 ώρες
Ηλεκτρονική άσκηση 1 ώρες