3.3 Έρευνα αγοράς και προστιθέμενη αξία της ιδέας των μαθητών

πανεπιστήμιο 3.3.1 Έρευνα αγοράς και προστιθέμενη αξία: Εισαγωγή Ηλεκτρονική Διάλεξη 1,5 ώρες
3.3.2 Βασικά βήματα μιας επιτυχημένης έρευνας αγοράς Συμβουλευτική 1 ώρες
3.3.3 Πώς να προσθέσετε (κοινωνική) αξία στην κοινωνική επιχείρησή σας Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση 1 ώρες
Ασκήστε τις δεξιότητές σας στην έρευνα αγοράς Ατομική Εργασία 1 ώρες
Αξιολογήστε την κοινωνική σας αξία Ηλεκτρονική άσκηση 0,5 ώρες