Εκπαιδευτική Ενότητα 1

Εκπαιδευτική Ενότητα 1:

 Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία και τα Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα