Εκπαιδευτική Ενότητα 3

Εκπαιδευτική Ενότητα 3:

Δημιουργία μιας συνεταιριστικής start-up, χρησιμοποιώντας την κυκλική οικονομία στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων