Έργο

Η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που μειώνουν την ανεργία των νέων. Επίσης, η κυκλική οικονομία, συμβάλλει στην καινοτομία και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπου οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων αναγνωρίζονται ως προτεραιότητες. Στις χώρες των εταίρων δεν υπάρχουν πηγές εκπαίδευσης και δυνατότητες να μάθουν οι νεότερες γενιές για την κυκλική οικονομία, τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, τα επιχειρηματικά μοντέλα, την επιχειρηματικότητα και τους συνεταιρισμούς. Το έργο περιλαμβάνει 8 εταίρους από 6 χώρες της ΕΕ (3 με υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων), με πολλούς επαγγελματίες (π.χ. επιχειρηματικότητα, συνεταιρισμοί, κυκλική οικονομία, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, διδασκαλία / μάθηση, προγράμματα σπουδών, ηλεκτρονική μάθηση , κλπ.)

Ο στόχος του TRAIN-CE-FOOD είναι η δημιουργία καινοτόμων εξειδικευμένων ικανοτήτων για τους νέους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και ις συνεταιριστικές δεξιότητες και νοοτροπίες που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν πολύ πιο αποτελεσματικές συνεργατικές λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής μάθησης, εργαστηρίων πρόσωπο με πρόσωπο και εξονυχιστικής καθοδήγησης εξ αποστάσεως.

Οι ομάδες-στόχοι είναι μαθητές (νεότερη γενιά), εκπαιδευτικοί / καθηγητές / εκπαιδευτές, επαγγελματίες μέντορες, καθοδηγητές (> 50 που συμμετέχουν άμεσα στην υλοποίηση,> 200 σε ενημερωτικές εκδηλώσεις,> 3500 έμμεσα εμπλέκονται στη διάδοση).

Δικαιούχοι είναι οι μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές, μέντορες, δευτεροβάθμια σχολεία που σχετίζονται με θέματα αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, πανεπιστήμια (γεωργία, σχολές που σχετίζονται με τρόφιμα), οργανώσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, οργανώσεις νέων, ΜΚΟ που ασχολούνται με την άτυπη εκπαίδευση, ΑΕΙ, κ.λπ.

Οι δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν μέσω 6 πακέτων εργασίας, εκ των οποίων τα 4 είναι προσανατολισμένα στο περιεχόμενο, ακολουθούμενα από την διάδοση, την επικοινωνία και τον συντονισμό του έργου. Το έργο TRAIN-CE-FOOD θα παράξει πολλά αποτελέσματα: προγράμματα σπουδών για δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, πλατφόρμα Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρου (OER platform) με 3 ενσωματωμένες ηλεκτρονικές ενότητες, ηλεκτρονικό βιβλίο, εκπαίδευση, εργαστήριο κ.λπ. Το έργο θα έχει πολύπλευρες επιδράσεις στις ομάδες-στόχους και στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον .

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.