Εντατικά Μαθήματα

Εντατικά Μαθήματα για το Προσωπικό και τους Μαθητές: Αυτό η εκδήλωση θα αφορά μια πενθήμερη εκπαίδευση παράλληλα με εικονική εκμάθηση (και αυτό-εκπαίδευση αρχικά). Η εκπαίδευση θα οργανωθεί επίσης για να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν τα ηλεκτρονικά μαθήματα, και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων πριν και μετά την εκπαίδευση.